контакти
fr en бг
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБРАЗЦИ НА ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ВАУЧЕРНИ СХЕМИ НАШИТЕ ПРОЕКТИ КОНТАКТИ
 
ОБРАЗЦИ НА ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Съгласно Закона за професионалното образование и обучение:
1. (1) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1 . Свидетелство за професионална квалификация – образец № 3-54 на МОН.
2. свидетелство за правоспособност, издаването за професии, за които е необходимо.
(2) Съдържанието на документите по предходната алинея се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиването на квалификации по професии.
(3) Издаването на свидетелства за правоспособност е съгласно наредба на Министъра на образованието и науката и други нормативни актове.
2. (1) Завършено професионално обучение за придобиване на част от професия се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение по част от професия –образец № 3-37 на МОН.
(2) Съдържанието на удостоверението за професионално обучение е в съответствие с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и учебните планове и програми, разработени от Центъра.
3. (1) Центърът може да издава свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение и на лица, обучавани от министерства, общини, организации на работодателите, организации на работниците и служителите, отделни работодатели.
(2) Центърът може да издава документи за завършено професионално обучение и на лица, обучавани чрез индивидуална подготовка.

Удостоверение за професионално обучение по част от професия –образец № 3-37 на МОН:Свидетелство за професионална квалификация – образец № 3-54 на МОН: