контакти
fr en бг
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБРАЗЦИ НА ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ВАУЧЕРНИ СХЕМИ НАШИТЕ ПРОЕКТИ КОНТАКТИ
 
ЗА НАС
Центърът за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ „ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, гр. София е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2013121090 от 21.10.2013 г.
Съобразно издадената лицензия, ЦПО към ФОНДАЦИЯ „ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ има правото да осъществява и удостоверява професионално обучение , с придобиване на степен на професионална квалификация по 73 специалности, както и Чуждоезикови обучения и курсове по Дигитална компетентност. При необходимост от обучения по различни специалности, експертният персонал на центъра има готовност в кратки срокове да регистрира необходимите за конкретния клиент професии.
Центърът организира и първоначално обучение за заемане на длъжностите „Ръководител на охранителна дейност“ и „Охранител“ по програма „МИНИМУМ“ на Академията на МВР с хорариум 40 часа и продължителност от 5 до 10 дни. Преминаването на курса за първоначално обучение е задължително условие за назначаването на длъжност „Охранител“ за кандидати без квалификация по професията, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
Обученията за придобиване на професионална квалификация се провеждат в съответствие с изискванията на Закона за професионално образование и обучение /ЗПОО/ по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение при провеждане на обучение по част от професия, след приключване на курса за квалификация. Обученията по част от професията е непълен квалификационен
курс, в който се изучават само специфични за професията учебни модули. Учебните планове и учебните програми са авторски и са разработени съгласно държавно-образователните изисквания /ДОИ/ на Министерството на образованието и науката /МОН/ и Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Основната цел на Център за професионално обучение към ФОНДАЦИЯ „ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ е максимално да доближи обучаемите до избраната от тях професия, да спомогне за овладяването на нейните специфични технологии и инструменти, с което да даде самоувереност на успешно завършилите курсисти по пътя на тяхната професионална и личностна реализация.
При нас работят високо квалифицирани преподаватели, които не са формални лектори и ментори, а съветници и партньори на курсистите, и не просто споделят своите компетенции, а преживяват като лична кауза формирането на всеки обучаващ се като истински професионалист. Целта на преподавателския ни екип е да предизвика интереса на обучаващите се, да ги мотивира за активно участие в процеса на обучението и да постигне ефективни резултати в професионалната подготовка – високо ниво на усвоени знания и умения и формирани личностни качества за успешна професионална реализация на курсистите.
Като одобрен Доставчик на обучение към Агенцията по заетостта, ЦПО към ФОНДАЦИЯ „ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ осъществява безплатни обучения с ваучери по схемата „Аз мога повече“ за:
• Професионално обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение по част от професия за 41 професии /73 специалности /.
• Обучение по Ключови компетентности:
1. Ключова компетентност №1 – „Общуване на роден език“.
2. Ключова компетентност №2 – „Общуване на чужди езици“.
3. Ключова компетентност №3 – „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите“.
4. Ключова компетентност №4 – „Дигитална компетентност“.
5. Ключова компетентност №5 – „Умение за учене“.
6. Ключова компетентност №6 – „Обществени и граждански компетентности“.
7. Ключова компетентност №7 – „Инициативност и предприемачество“.
Отделните теми за обучение по ключови компетентности може да разгледате в раздел „Обучение по ключови компетентности“

Обучителният център работи и по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като до момента има 8 успешно завършили обучения по схема „Ново работно място“ с 80 обучени курсисти в професионални направления „Строителство“ , „Комуникационни технологии“ и „Сигурност“.