контакти
fr en бг
СпортТревожна тенденция по отношение на наднорменото тегло и затлъстяването сред българското населени продължава да се задълбочава. Според данни на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) като цяло се регистрира снижаване на нивото на физическа дееспособност, като най-голям е процентът сред децата. При тях много разпространени са свръхтеглото (средно 15%) и затлъстяването (средно 5%), като се установява тенденция за тяхното увеличение.
С оглед на горепосочените факти и подобряване на физическото и здравословно състояние на населението, Фондация „За интелигентен растеж“ осъществява дейности по популяризиране и насърчаване на спорта и активния начин на живот, като си поставя следните цели:
• Развитие на спорта в свободното време;
• Създаване на мотивация на децата и възрастните за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време;
• Осигуряване на свободен достъп до спортна база;
• Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
• Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност и солидарност;
• Популяризиране значението и ролята на спорта с помощта на средствата за масова информация.
• Организиране на дейности свързани с образованието, спорта и свободното време; организиране на социални дейности, индивидуални консултации и лекции с психолози, диетолози и други специалисти.

За постигане на своите цели фондацията извършва следната стопанска дейност:

• Издава информационни материали съобразно целите на организацията;
• Организира акции и кампании за популяризиране на спорта в рамките на закона и по установения от закона ред;
• Организира обучения, дискусионни и работни срещи, форуми за запознаване и обединяване на обществеността и отговорни институции за решаване на проблемите на масовия спорт;
• Провежда проучвания, анализи и извършва консултации за и прилагането на добри практики по света свързани с масовия спорт и устийчивото му развитие;
• Сътрудничи с всички сходно мислещи неправителствени организации и институции, включително и от чужбина;
• Разработва и взима участие в различни проекти и инициативи;