контакти
fr en бг
ЗдравеЗдравето е наш ежедневен ресурс, здравето създава сигурност и винаги е обект на обсъждане в институциите на държавата при: създаване на безопасна физическа среда, начина на живот, трудовата среда, взаимоотношенията между половете, общуването на нашите деца, начина на хранене или производството на безопасни хранителни продукти – изобщо опазването на общественото здраве е винаги на „дневен ред“.
Здравето зависи от много фактори, т.н. детерминанти на здравето.
Това са: икономическо равнище, равнища на бедност и социална изолация, образование, начин на живот, хранене, фактори на средата – околната, трудова, жилищна среда, санитарно-хигиенни условия, достъп до здравна помощ, ресурси за здравеопазване.
Ето защо, заедно с изграждане на връзка между образованието и културата, Фондация „За интелигентен растеж“ подпомага развитието на области в здравеопазването и околната среда. Цел на фондацията е да допринася за подобряване благополучието на хората чрез подобряване на тяхното здраве, образование и жизнена среда. Екипът ни вярва, че здравето е най-голямото богатство на човека, образованието е в основата на личния успех, а опазването на околната среда е задължение на всеки и гарантира самото ни съществуване.

Дейностите, които ще бъдат осъществявани за постигане на заложените цели са:

• Подпомагане и мотивиране на хора, решени да подобрят здравословното си състояние чрез насърчаване на физическата и умствена активност като основна част от здравословния и дълголетен живот.
• Проучване на проблемите, свързани с природосъобразното и балансирано хранене, здравословен начин на живот и екологично образование;
• Събиране и обработка на информация, свързана с целите на фондацията.
• Подпомагане и насърчаване организирането на конференции и срещи, посветени на проблемите на младежта и образованието.
• Осъществяване и поддържане на контакт със средствата за масово осведомяване, както и провеждане на целенасочена кампания за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията.
• Привличане на дарители от страната и чужбина чрез запознаване със степента на важност на здравословния начин на живот.
• Сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
• Участие и съдействие в проекти в подобни на целите на фондацията области.
• Повишаване на информираността на обществото по проблемите свързани с нездравословния начин на живот.