контакти
fr en бг
Мисия и ценностиФондация „За интелигентен растеж“ е регистрирана на 24.07.2013 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Основната мисия на фондацията е насърчаване интегрирането на уязвимите групи лица на пазара на труда чрез обучение и квалификация и популяризиране постиженията на деца и младежи с изявени способности в областта на хуманитарните науки и изкуството.

Основни цели на фондацията са:

1. Подкрепа на ученето през целия живот , чрез силно застъпен културен компонент, с цел за развиване на ключови компетентности
2. Подкрепа на младежи, хора в неравностойно положение и трайно безработни лица за обучение, стаж, специализация, квалификация и преквалификация;
3. Насърчаване интегрирането на уязвимите групи на пазара на труда;
5. Изграждане на връзки между образованието и културата, допринасящи за обучението на квалифицирана и гъвкава работна сила;
6. Популяризиране на постиженията на деца и младежи, с изявени способности в областта на хуманитарните и технически науки и изкуството, за популяризиране на постиженията им;
7. Повишаване на интереса сред младите хора към иновативни стопански инициативи (икономическата активност);
8. Опазване, съхраняване и популяризиране на световното и Българското културно наследство;
9. Насърчаване устойчивия културен туризъм като двигател за сближаване и икономическо развитие;
10. Подобряване на условията за мобилност на хората на изкуството и техните постижения
11. Развитие и утвърждаване на духовните и културните ценности, гражданското общество и участието му в обществения живот;
12. Подкрепа на творчество и нетехнологични иновации в икономиката , с цел подобряване производството на висококачествени и конкурентоспособни услуги и стоки;
13. Подкрепа на фирми за осъществяване на НИРД, необходими за въвеждането на продуктовите или процесовите иновации в производствената или управленската им практика;
14. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии на обществото, цифровизацията на културното и историческо наследство и интерактивното разпространение на иновации сред хората.

Фондацията ще реализира генералните си цели чрез:

1. Работа в сътрудничество и поддържане на тесни връзки със сродни организации и научни, културни, бизнес и арт центрове у нас и в чужбина;
2. Кандидатстване по оперативните програми на ЕС и други донорски програми, предоставящи безвъзмездна помощ, за подпомагане изпълнението на целите, както и в партньорство с представители на целевите групи;
3. Предоставяне на техническа , организационна, консултантска и правна помощ на целевите групи в областите на интервенция.
4. Организиране и провеждане на пътувания, мероприятия, срещи, конференции, семинари и симпозиуми за обмяната на информация, опит и знания, между научни, арт и делови среди на международно и национално равнище на теми попадащи в основните области на интервенция;
5. Организиране и провеждане на международни, национални и регионални дарителски кампании - коктейли, вечери, срещи, изложби, експозиции и медийни изяви, за набиране на средства за постигане на целите;
6. Създаване и поддържане на центрове за проектиране , организиране и предоставяне на обучение включително за професионална квалификация и повишаване на ключовите компетентности;
7. Създаване и поддържане на специализирани информационни и електронни библиотеки;
8. Координиране на работата с държавни , регионални и общински органи , нестопански организации , корпоративни дружества , академични и арт общности, както и с отделни хора ;
9. Съдействие за привличане , разпределяне и преразпределяне на средства за разпространяване на постиженията на целевите групи , както и учредяване на стипендии и организиране на стажантски програми;
10. Създаване и експлоатиране на клубове и галерии „ За интелигентен растеж“ – места за колаборация между представителите на целевите групи и дарителите, както и за популяризиране и опазване на културното и историческо наследство, представяне на научни постижения, обсъждане на жизнеспособни иновативни идеи, обмен на добри практики и търсене на възможности за финансиране;
11. Организиране, извършване и финансиране на други незабранени от закона дейности , включително и стопански , свързани с подпомагане на целите на фондацията.