контакти
fr en бг
ОбразованиеОвладяването на нови знания от младите хора днес е обществен и личен дълг. Затова и образованието става национален приоритет, в който имат място не само училищата и университетите, а и структурите на гражданското общество. Нови са изискванията към качеството на образованието, към знанията и уменията на подготвяните специалисти и обвързването на тези знания и умения с потребностите на производството във всички отрасли на науката и обществените дейности. Това налага да погледнем с критериите на утрешния ден и нашите цели и задачи, които ще определят и съдържанието на дейностите, провеждани и подкрепяни от фондацията.
За изграждане на връзки между образованието и културата и подкрепата за учене през целия живот, бе създаден Център за професионално обучение към Фондация „За Интелигентен растеж“, с лицензия № 2013121090 издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.