контакти
fr en бг
„Илюзия“

„Илюзия“

27.03.2014 г. – „Илюзия“ – Съвместна изложба на Стела Гечева, Анна Николова, Елисавета Иванова

разбери повече

„Илюзия“

„Илюзия“

27.03.2014 г. – „Илюзия“ – Съвместна изложба на Стела Гечева, Анна Николова, Елисавета Иванова

разбери повече

„Поглед“

„Поглед“

26.02.2014 г. – „Поглед“ – Самостоятелна изложба на Цветомира Иванова

разбери повече

„Природа“

„Природа“

05.02.2014 г. - „Природа“ – Съвместна изложба на Мариан Гюров, Гергана Луканова, Цветомира Иванова, Десислава Терзиева

разбери повече

изложба

изложба "Цветни нюанси"

News Art – Фондация „За Интелигентен растеж“ представя младия талант Мариан Гюров с предстояща изложба.

разбери повече

мисия и ценности

Фондация „За интелигентен растеж“ е регистрирана на 24.07.2013 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Основната мисия на фондацията е насърчаване интегрирането на уязвимите групи лица на пазара на труда чрез обучение и квалификация и популяризиране постиженията на деца и младежи с изявени способности в областта на хуманитарните науки и изкуството.
Основни цели на фондацията са:
1. Подкрепа на ученето през целия живот , чрез силно застъпен културен компонент, с цел за развиване на ключови компетентности
2. Подкрепа на младежи, хора в неравностойно положение и трайно безработни лица за обучение, стаж, специализация, квалификация и преквалификация;
3. Насърчаване интегрирането на уязвимите групи на пазара на труда;
5. Изграждане на връзки между образованието и културата, допринасящи за обучението на квалифицирана и гъвкава работна сила;
6. Популяризиране на постиженията на деца и младежи, с изявени способности в областта на хуманитарните и технически науки и изкуството, за популяризиране на постиженията им;
7. Повишаване на интереса сред младите хора към иновативни стопански инициативи (икономическата активност);
8. Опазване, съхраняване и популяризиране на световното и Българското културно наследство;
9. Насърчаване устойчивия културен туризъм като двигател за сближаване и икономическо развитие;
10. Подобряване на условията за мобилност на хората на изкуството и техните постижения
11. Развитие и утвърждаване на духовните и културните ценности, гражданското общество и участието му в обществения живот;
12. Подкрепа на творчество и нетехнологични иновации в икономиката , с цел подобряване производството на висококачествени и конкурентоспособни услуги и стоки;
13. Подкрепа на фирми за осъществяване на НИРД, необходими за въвеждането на продуктовите или процесовите иновации в производствената или управленската им практика;
14. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии на обществото, цифровизацията на културното и историческо наследство и интерактивното разпространение на иновации сред хората.

нашите проекти
Клуб "Галерия"
Фондация „За Интелигентен Растеж“ подкрепя млади и креативни творци от всички жанрове на изкуството ...
Уъркшоп 01.2014 г.
...
Уъркшоп „Илюзия“
...
Уъркшоп „Природа“
Съвместна изложба на Мариан Гюров, Гергана Луканова, Цветомира Иванова, Десислава Терзиева...