контакти
fr en бг
Активиране на неактивни младежи чрез устойчиво партньорство
На 07.04.2016 г. стартира изпълнението на Проект № BG05M9OP001-1.002-0140, с наименование „Активиране на неактивни младежи чрез устойчиво партньорство между Фондация „За интелигентен растеж“, „Секюрити холдинг“ АД и „Хенди – тел“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с продължителност 14 месеца и на обща стойност 391 054,56 лв. Партньори на Фондация „За интелигентен растеж“ са „Секюрити холдинг“ АД и „Хенди – тел“ ЕООД. По време на неговото изпълнение ще бъдат изпълнени следните основни дейности:
Дейност 1
Провеждане на информационни дни
В рамките на дейността ще се проведат четири информационни дни, в рамките на които на представителите на целевата група на проект ще бъде разяснено за възможностите, които предлага програмата, както и условията, на които трябва да отговарят, за да бъдат включени в проекта.

Дейност 2
Кариерно консултиране и професионално ориентиране
В рамките на дейността ще бъде извършено кариерно консултиране и професионално ориентиране на идентифицираните представители на целевата група на проекта – 100 бр., въз основа индивидуалните нагласи на икономически неактивните младежи за бъдещо развитие.

Дейност 3
Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа
В рамките на дейността ще бъде извършено мотивационно обучение на идентифицираните представители на целевата група на проекта – 100 бр. Целта на подобен род обучение е стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, включително към придобиване на професионална квалификация и/или заетост. Мотивационното обучение ще бъде проведено така, че лицата от целевата група да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост. Обучението ще бъде насочено към усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, усвояване на умения за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места, усвояване на умения за успешно представяне пред работодател.

Дейност 4
Провеждане на професионални обучения
В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени две обучения за придобиване на професионална квалификация. Професионалните обучения ще бъдат проведени от Център за професионално обучение към Фондация „За интелигентен растеж“. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с Лицензия № 2013121090 от 21.10.2013 г. Ще бъдат проведени професионални обучения по: Част от професия „Охранител“, трета квалификационна степен и Част от професия „Продавач - консултант“, втора квалификационна степен. На всички успешно положи изпит ще бъдат издадени удостоверения за професионална квалификация;

Дейност 5
Осигуряване на заетост
В рамките на дейността ще бъде осигурена 5-месечна заетост на всички представители на целевата група, успешно завършили обученията по професионална квалификация. Заетостта ще бъде осигурена от партньорски организации - „Секюрити холдинг“ АД и „Хенди – тел“ ЕООД.

Дейност 6
Информираност и публичност
В рамките на дейността ще бъдат проведени две информационни събития – пресконференции в началото и в края на изпълнение на проекта. Ще бъдат изработени информационни табели, които ще оказват финансовия принос на ЕС за реализирането на проекта. Изработените табели ще бъдат поставени в офисите на Фондация „За интелигентен растеж“ и партньорските организации. Ще бъдат изработени и информационни плакати, които ще бъдат поставени на местата на провеждане на професионалните обучения. В началото на изпълнението на проекта, ще бъдат изработени „зелени“ информационни дипляни, които ще бъдат раздавани по време на информационните дни, част от Дейност 1 на настоящия проект. В края на проекта ще бъдат изработени информационни брошури, които да представят постигнатите резултати от изпълнението на проекта и ще бъде осъществена публикация в национален ежедневник. На всички документи и материали изготвени във връзка с изпълнението на проекта ще бъде отбелязан финансовия принос на ЕС за неговото реализиране.

Дейност 7
Вътрешен контрол, управление и отчетност
Ще бъде осигурен непрекъснат вътрешен контрол на дейностите по проекта и финансовото му отчитане. Своевременно ще бъдат отстранявани възникнали проблеми по време на изпълнението. Ще бъде осъществявана добра и постоянна комуникация между Центъра, партньорските организации и УО с цел прозрачност при взимането на решения и тяхното прилагане. Ще бъде създаден модел за добри практики.